Kapasite Raporu

Kapasite Raporunun Tanımı ve Kapsamı

Kapasite Raporu; Bir firmanın, mevcut makine parkı ve işgücüyle, bir yıl zarfında kaç birimlik üretim yapabileceğinin belli kriterlerden hareket ederek bilimsel bir şekilde belirlenmesi sonucu düzenlenen belgelerdir. Kapasite raporunun geçerlilik süresi 2 yıldır   

Kapasite Raporu Tanziminde Amaç

Kapasite raporları ülkenin sınai üretim gücünü tespit etmek, ekonomik ve stratejik plan ve programlara ışık tutmak amacıyla  düzenlenir.

Kapasite Raporu Tanziminin Yasal Dayanağı

6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu
5174 Sayılı TOBB Kanunu
28.05.1975 Tarihli R. G. de yayımlanan 7/9914 Sayılı BKKı
TOBB Muamelat Yönetmeliği
Yatırım Teşvikleri ile ilgili Tebliğler
İthalat ve İhracat Yönetmelikleri

Kapasite Raporu Hangi alanlarda kullanılır ?

Yatırım Teşvik Belgesi
Sanayi Sicil Kaydı İşlemlerinde
Dahilde İşleme İzin Belgesi
Resmi ve Özel İhalelerde

 Kapasite Raporu Tanzim İşlemleri

Firma Odadan ücretsiz olarak temin ettiği başvuru formunu doldurur. Başvuru formunun ekinde istenen evraklarla birlikte Evrak Kayıt servisine başvurur. Başvuru ilgili raportör tarafından değerlendirilerek  görevli eksper tayin edilir ve firmanın işyerine  ziyarette bulunulur. Eksper, mühendis Kapasite Kriterlerine uygun olarak ölçüm ve tespitlerini yaparak  Sanayi Kapasite Raporu Otomasyon Sisteminin üzerinden başvuru yapılarak onaylanmak üzere TOBB’ a gönderilir. TOBB’un onayından sonra Sanayi Kapasite Raporu Otomasyon Sisteminden bir adet asıl çıktı alınarak dosyada muhafaza edilir.


Kapasite Raporu Müracaatı İçin Gerekli Belgeler

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin Türkiye İş Bankası Ankara Akay Şubesi TR10 0006 4000 0014 2010 7855 29 No.lu hesabına yatıracağınız 350,00 TL'lik tasdik ücretine ait makbuz veya fotokopisi.
            
İşyerindeki makinaların fatura fotokopileri veya mülkiyeti gösterir diğer belgeler.
 
İşyeri kira kontratı fotokopisi (noter tasdikli) veya tapu fotokopisi.
 
Son iki aylık SSK Prim Bildirge Fotokopileri ile Ödendi/Tahakkuk Makbuz Fotokopileri.
 
Son sermaye arttırımını belirtir Ticaret Sicil Gazete Fotokopisi.
 
Vergi Levhası fotokopisi.

 

Not: Yukarıda istenilen tüm evrakların başvuru formuna eklenerek, eksiksiz olarak teslim edilmesi gereklidir. 

 

Hizmetin tamamlanma süresi 10 gündür.

 


Kapasite Raporu Başvuru Formu için tıklayınız.