Gümrük İşlem Takip Kartı

 

GÜMRÜK İŞLEMİ TAKİP KARTI BAŞVURU EVRAKLARI

 

1 –  Dilekçe
Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi’ne hitaben yazılmış dilekçe, (Örneği aşağıdadır.)

 

2-   1 Adet vesikalık fotoğraf.

 

3 – SGK Hizmet Listesi (Son 3 aylık şirket kaşeli ve imzalı asıl)

 

4 – SGK Son üç aylık sigorta makbuzları.

Şayet ilgili personel 3 aydan yeni ise, Taahhütname I - eki   (örneği aşağıdadır.)

 

5 – Nüfus cüzdan sureti (Fotoğraflı ve Vatandaşlık Kimlik No.lu)

 

6 – Savcılık Sabıka Kaydı - Sabıka Arşiv Kaydı.

 

7– İmza sirküleri (Noter tasdikli – Şirketi temsil ve ilzama yetkili şekilde).

 

8 – Temsil Yetki Belgesi (Vekaletname veya Temsilname-  Noter tasdikli ve süresiz)

 

9 – Kart Sahibinin İmza Beyanı (Noter tasdikli).

 

10 -  Taahhütname

 

 

 

 

İMEAK
DENİZ TİCARET ODASI İZMİR ŞUBESİ

 

Konu : Gümrük İşlemi Takip Kartı

 

 

Firmamız adına aşağıda ismi yazılı bulunan personelimize, Gümrüklerde iş takibi yapabilmelerini sağlamak amacıyla, adına Gümrük İşlemi Takip Kartı çıkartılması için gerekli evraklar bu dilekçe ekinde tarafınıza sunulmuştur.

Gereğini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Yetkili İmza  /  Firma Kaşesi

 

 

Personel Adı Soyadı

 

 

 

 

 

TAAHHÜTNAME I

 

 

T.C. BAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI………………. Gümrük Muhafaza Başmüdürlüğü tarafından 4458 sayılı Gümrük Kanununun 43 ve 225’inci maddeleri gereğince gümrüklü sahalarda iş takip edecek kuruluşumuz elemanlarına verilen……… adet Gümrük İşlemi Takip Kartı almış bulunmaktayız.

 

Şirketimizi temsilen personellerimiz için gümrüklü sahalarda: Kontrol, özet beyan tescilli gemilerin yanaşması ve kalkması, yükleme boşaltma yapması, nezaret edilmesi, dolu ve boş konteynerlerin gümrük ve liman formalitelerinin yerine getirilmesi ile ilgili, kara – hava – deniz – demiryolu ve diğer ilgili Gümrük idarelerinde doğrudan temsil yoluyla, takip edecek personellerimiz için alınan “ Gümrük İşlem Takip Kartı “ sahibi kişiler herhangi bir nedenle şirketimizden ayrılmaları durumunda,aynı zamanda DENİZ TİCARET ODASI üyeliğinden ayrılmamız ve/veya dernek üyeliğinden çıkartılmamız halinde verilen kart/kartların ayrılış tarihinden itibaren 30 (Otuz) gün içinde ilgili Gümrük Muhafaza Başmüdürlüğü’ne geri vermek üzere kartı temin eden DENİZ TİCARET ODASI’na iade edeceğimizi, peşinen beyan ve taahhüt ederiz.

Ayrıca, bu şartı yerine getirmediğimiz takdirde: 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 241.Maddesinde başlayan cezai müeyyidelerin tatbik edileceğinin bilincine vakıf olduğumuzu bildirir, şirketimiz adına verilecek bu cezalara itiraz etmeden kabul edeceğimizi ve yasal süre içersinde müeyyide gereklerini yerine getireceğimizi, Gümrük İşlem Takip Kartının/Kartlarının herhangi bir şekilde usulsüz ve yetkisiz kullanımından doğacak hukuki sorumluluktan müteselsilen sorumlu olduğumuzu bilerek beyan ve taahhüt ederiz.

 

 

 

FİRMA KAŞE / YEKİLİ  İMZA :                                      KART SAHİBİ İSİM / İMZA:

 

 

 

 

 

 

 

TAAHHÜTNAME I  eki

 

Aşağıda adı ve soyadı belirtilmekte bulunan personelimiz……/…../…… Tarihi itibariyle şirketimiz bünyesinde göreve başlamış bulunmaktadır.

 

Asli görevi itibariyle şirketimiz adına eşyanın tarnsit işlemlerini doğrudan temsil yoluyla T.C. Gümrük idarelerinde takip edeceğinden, Gümrük İşlemi Takip Kartı temini gerekmektedir.

Ancak personelin göreve yeni başlamış olması nedeniyle SSK ( Sosyal Sigortalar Kurumu)  giriş kaydı henüz yapılmamış olup, SSK’lı olarak üç aylık çalışma süresini doldurmamış bulunmaktadır.

Bu nedenle; İlgili personelimize işe giriş tarihi itibariyle Gümrük İşlemi Takip Kartı verilebilmesi hususunu, personelimizin SSK kapsamında üç aylık süreyi doldurduğu dönemi bilahere ibraz edeceğimizi, Taahhütname I’ in tüm hususlarını aynen kabul ettiğimizi tekrar beyan ve taahhüt ederiz.

 

 

FİRMA KAŞE / YEKİLİ  İMZA :   

 

 

 

PERSONEL BİLGİLERİ :

Adı ve Soyadı               :
Doğum Yeri ve Tarihi    :
Baba Adı                      :

 

Gallery