Belge Hizmetleri

 

FAALİYET BELGESİ

 

Üyemiz gerçek veya tüzel firmaların Odamıza kayıtlı olduğunu ve halen faaliyetine devam edip etmediğini gösteren belgedir.
Belge üzerinde standart olarak firmanın ünvanı adresi ticaret sicil kayıt numarası nace kodu (hangi alanda faaliyette bulunduğu) gibi hususlar belirtilir. Talep halinde ise firma yetkili ve ortakları, sermayesi, varsa gemi bilgileri detaylandırılır. Odaya borcu olan firmalara verilmez. Geçerlilik süresi altı aydır.

İMZA TASDİKİ


Odamızda kayıtlı firmaların yetkililerinin imzalarının dosyamızdaki imzalarına uygun olduğunun onaylandığını gösterir belgedir

İHALE BELGESİ


1. Odamızda kayıtlı firmaların devlet ihalelerine girebilmesi için Kamu İhale Kanunu’nun 10.maddesinin (g) bendine ilişkin düzenlenen belgedir.
2. Odamızda kayıtlı firmaların devlet ihalelerine girip, ihalenin firma üzerinde kalması sonucu Kamu İhale Kanunu’nun 10.maddesinin (g) bendine ilişkin düzenlenen tarihli teyid yazısıdır.

TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ SURETİ


İstenilmesi halinde firmanın Ticaret Sicili dosyasında mevcut olan Türkiye Ticaret Sicili Gazeteleri’nin fotokopilerinin onaylandığı belgedir.

SGK VE BAĞ KUR İŞLEMLERİ


Sgk ve Bağ-Kur tarafından verilen formun, firmanın sicil dosyasının incelenmesi neticesinde onaylanan belgedir.

VİZE TANITIM BELGESİ


Odamızda kayıtlı firmaların (konsolosluktaki vize işlemlerinde kolaylık sağlanması açısından) kayıtlı olduğunu, iş konusunu ve ayrıca şirkette ortak / yetkili olduğunu gösterir belgedir.

YERLİ MALI BELGESİ


4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında fiyat avantajı uygulanacak mal alımı ihalelerinde istekliler tarafından teklif edilen malın yerli malı olduğunun belirlenmesi ve değerlendirilmesidir. DTO' ya kayıtlı üyelerin talepleri doğrultusunda yürürlükteki esaslar dahilinde ilgili rapor Üye Sicil Birimi tarafından TOBB ortak veritabını üzerinden girişi yapılarak onaylanmaktadır.

Yerli Malı Belgesi Müracaatı İçin Gerekli Belgeler:

·    Taahhütname ve eki Yerli Katkı Oranı Hesabı bu hesabın baz alındığı bilgi ve belgeler

·    Sanayi Sicil Belgesi sureti.

·    İşletmeyi temsil ve ilzama yetkili kişinin (kişilerin) imza sirkülerinin aslı veya noter onaylı sureti.

·   Yerli katkı oranı hesabı için onay veren serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yemenli mali müşavirin ruhsat rusetleri.

·    Eksperin konusunda uzman olduğunu gösteren belge sureti (diploma, çalıştığı veya bağlı olduğu kurum/kuruluş kimlik kartı ve benzeri)

·    Gıda İşletme Kayıt veya Onay Belgesi sureti

·    Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi veya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın ilgili Kayıt, Kayıt Belgesi sureti (örtüaltı Kayıt Sistemi ve benzeri)

·    Müstahsil makbuzu veya fatura sureti

·    Maden Ruhsatı sureti.

·    Diğer Bilgi ve belgeler

 

BİLİRKİŞİ RAPORU


TOBB Kanunu Muamelat Yönetmeliğinin ilgili maddelerine uygun olarak hazırlanan belgedir.

ODA ÜYE KİMLİK KARTI


Gerçek kişiler ile tüzel kişilerden Kollektif, Komandit, Limited Şirket ortaklarına ve müdürlerine, Anonim Şirketin yönetim kurulu üyeleriyle temsil ve ilzama yetkili genel müdürlerine, Kooperatiflerin yönetim kurulu üyelerine, şubelerde ise temsilcilerine verilir.

EŞ DURUM BELGESİ


T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nca hazırlanan formun onaylandığı belgedir.

 

SİLAH RUHSATI BELGESİ


Meclis üyelerimizin Emniyet Müdürlüklerindeki silah ruhsatı işlemlerinde (kolaylık sağlanması açısından) kayıtlı olduklarını, iş konusunu ve ayrıca şirkette ortak / yetkili olduğunu gösterir belgedir.

 

MÜCBİR SEBEP BELGESİ


Sorumlu veya borçlunun faaliyet ve işletmesi dışında meydana gelen, tamamen dış etkenlerin eseri olan, aşılması, kaçınılması imkansız bulunan, önceden tahmin edilemeyen ve genel bir davranış normunu veya borcun ifasını mutlak olarak imkansız hale getiren nedenlerden dolayı ilgilinin talebi üzerine yapılacak veya eksperlere yaptırılacak inceleme sonucuna göre mücbir sebep belgesi verilir. 

FATURA SURETLERİ ONAYI


Fatura suretleri, asılları ile karşılaştırıldıktan ve uygunluğu görüldükten sonra üzerine aslının aynıdır ibaresi konulmak suretiyle onaylanır. İhracat için yabancı dilde düzenlenmiş fatura suretleri, faturayı düzenleyen firmanın oda üyesi olduğuna dair bir ibare konulmak suretiyle onaylanır.